2220

ಹೆಣ್ಣ್ ಕೊಟ್ ಮಾವನಿಗೊಂದು ಪತ್ರ

ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟ ಮಾವನವರಲ್ಲಿ ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳಿಯ ಟೈಗರ್ ಶೀನನು ಬೇಡುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು.ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮಗಳೊಬ್ಬಳೆ ಕ್ಷೇಮ.ನೀವ್ ಮತ್ ಅತ್ತಿ ಹುಷಾರಿದ್ರಿಯಾ ತಿಳಿಸಿ.ಈ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆ.ಮಾವ ಈ ಸಲ ನೀವ್ ಹೊಸ್ತಿಗಂದೆಳಿ ನಮ್ ಮನಿಗ್ ಬಂದರ್ ಬರೀ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ್ ಅಯ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾರ್ರಿ ಅಂದೇಳಿ ನಿಮ್ ಮಗಳ ಖಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕಂಡಿದಳ್.ದಿನೀಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾನಸ್ತಾ ಅಯ್ಕಂತಳ್.ನೀವ್ ಎಲಿಯಡಿಕಿ ಗುದ್ದದ್ ಕಲ್ ,ನೀವ್ ಬಿಟ್ ಹ್ವಾದ್ ಲಂಗೋಟಿ,ನಿಮ್ ಹಲ್ ಸೆಟ್ ತೊಳುಕಂದೇಳಿ ಇಟ್ಟದ್ ಬ್ರಷ್,ನೀವ್ ಎಲಿಯಡಿಕಿ ಉಗುಕೆ ಇಟ್ಕಂಡದ್ ಗೆಯಟಿ ,ನೀವ್ ಹೊತಾಕಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿ ಹ್ವಾದ್ ಟೀವಿ ರಿಮೋಟ್,ನೀವ್ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕಂಬುಕ್ ಮಾಡದ್ ಅಡಿಕಿ ಹಾಳಿ ಬೀಸಣಿಕಿ,ನೀವ್ ತಂದದ್ ಹಸರ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್,ನೀವ್ ಕುಡ್ದ್ ಬಿಸಾಕದ್ ಬಾಟ್ಲಿ,ನೀವ್ ಸೇಂದಿ ಬಿಟ್ಟ್ ಮುಂಡ್ ಬೀಡಿ ರಾಶಿ,ನೀವ್ ಬುಡ ಮಾಡ್ರ್ ಮೇಲೆ ಸತ್ ಹೋದ್ ತೆಂಗಿನ್ ಸಸಿ ಇದ್ ಯಾವ್ದನ್ ಕಾಣ್ಕಾರು ಇಲ್ಲ.ಗೊಳೊ ಅಂದೆಳಿ ಬಾಲ್ ಮಗಿನ ಕಂಡಂಗ್ ಮರ್ಕುದ್ ಮಾವ.ನಂಗಂತೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕಾಯ್ತ್.ಸಾಯಂಕಾಲ “ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ” ಶುರು ಅಯ್ಕ್ ಅವಳ್ ಸುಮನ್ ಆಯ್ಕ್.”ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ” ಮುಗುವತಿಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಗೆ ನಗ್ಯಾಡ್ತ ಇರ್ತಳ್.ಯಾವಾಗ “ಪುಟ್ ಗೌರಿ ಮದಿ” ,”ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ” ಎಲ್ಲಾ ಮುಗ್ದ್ ಚಾನೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ “ಅಮೃತ ವರ್ಷಿಣಿ” ಹಾಕ್ತಳೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ ರಾಗ ಶುರು ಕಾಣಿ.ಈಗ ನಿಮ್ಮ ನ್ ಜಾನ್ಸಕಂಡ್ ಮರ್ಕುದ್ ಅಲ್ಲ,ತಪ್ ತಿಳ್ಕಬೇಡಿ ಮಾವ.ಧಾರಾವಾಹಿಯಗೆ ಆ ಹೆಣ್ ಮಕ್ಕಳ್ ಮರ್ಕುದ್ ಕಂಡ್ಕಂಡ್ ಮರ್ಕುದ್.ಮಾವ ಈ ಧಾರಾವಾಹಿ ಗೋಳ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಏನ್ ತಪ್ಪದಲ್ಲ,ನಂಗೊತಿತ್.ಅತ್ತಿಯೂ ಏನ್ ಸಾಮನಿಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾಂತ್ರಾ? ಹೋದ್ ವರ್ಷ ಅತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಲ್ ಅಬ್ಬಿ ಮಗಳ್ ಒಂದ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಂಡ್ರ್ ಕಂಡ್ರ್ ,ಯಬ್ಬಾ ನಂಗಂತೂ ಸಾಕಾಯ್ ಹೋಯಿದಿತ್ ಕಾಣಿ.ಅಡ್ವಟೈಜ್ ಬಂದಲ್ ಒಂದ್ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಮ್ಯಾಚೋ ,ನಿಮ್ಸೋ,ಪಿಚ್ಚರೊ ಹಾಕಕರಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ ಮಗಳ್ ಒಂದೊಂದ್ ಗಳಿಗಿಗೂ “ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಕಾಣಿ ಶುರು ಆಯ್ತಾ ಕಾಣಿ” ಅಂಬುದ್.ಮಗಳ್ ಸುಮನ್ ಅಯ್ಕಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಬಿ ಶುರು ಮಾಡುದ್.ಅತ್ತಿ ಬಾಯಗ್ ಎಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ.ಹಗೂರಕ್ ಹಿಂದ್ ತಿರ್ಗುದ್ ನನ್ ಸೊಡ್ಡ್ ಕಾಂಬುದ್, ನಾನ್ ಕಡಿಕೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಹಾಕ್ದೆ ಇದ್ರೆ ,ಮಗಳ್ ಕೈ‌ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡುದ್.ಮತ್ತ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾಂಬತಿಗೇನ್ ಸಾಮಾನಿಕ್ ಅದ್ವಾನ ಕೊಡತ್ರಾ ಮಾವ? ಟೀವಿಯಗ್ ಬಂದದ್ ಸುಮ್ಮನ್ ಕಾಂಬುದಲ್ಲ.ಎಂತ ಆರು ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ ಇಬ್ರೆ ಕಿಟಿ ಕಿಟಿ ನಗ್ಯಾಡುದ್.ಅದ್ರಗ್ ಬಪ್ಪರಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಯ್ಯುದ್.ಅವ್ಳ್ ಸೀರಿ ಕಾಣ್ ,ಅವ್ಳ್ ಕೆಮಿಯಗಿದ್ದದ್ ಕಾಣ್ ,ಅದ್ ಕಾಣ್ ,ಇದ್ ಕಾಣ್ ಅಂಬುದ್.ನನ್ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ನಿಮಗೊಬ್ರಿಗೇ ಅರ್ಥ ಆಪುದ್ ಅಂದೇಳಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇದನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳ್ಕಂತಿದ್ದೆ ಮಾವ.
ಮಾವ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೆಲಸದಿಂದ ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಪುದ್ ಎಂತ ಗೊತಿತಾ? ಒಂದ್ ಅವ್ನ್ ಹೆಂಡತಿ ಮುಖ ಕಾಂಬುದ್ ,ಇನ್ನೊಂದ್ ಅವ್ಳ್ ಕಾಂತಾ ಇಪ್ಪು ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾಂಬುದ್.ಅಲ್ಲ ಮಾವ ಇವ್ರ್ ಈ ನಮನಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾಂತಾ ಅಯ್ಕಂಡ್ರೆ ಗಂಡಸ್ರ್ ಸಾಯಂಕಾಲದ್ ಮೇಲೆ ಮನಿಯಗೆ ಆಯ್ಕಂಬುದ್ ಆರೂ ಹ್ಯಾಂಗೆ? ನಾವೂ ಇವ್ರ್ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಾಂತಾ ಕೂಕಂಬುಕ್ ಆತ್ತಾ?ಅದಕ್ಕೆ ಹಗೂರಕ್ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿಗ್ ಹ್ವಾಪುದ್.ಬರ್ದೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಹ್ವಾಯ್ಲಕ್ ಎರಡ್ ದಿನ ಹ್ವಾಯ್ಲಕ್.ದಿನ ಬರ್ದೆ ಹ್ವಾಪುಕಾತ್ತಾ ಹೇಳಿ ಮಾವ?ಕಂಡರ್ ಎಂತ ಅಂತಿಲ್ಲ.ಮನಿಯಗ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಜೋರ್ ಮಾಡ್ತಳೆನೊ ,ಅಥವ ಯಾರದ್ದೊ ಮನಿ ಹಿತ್ಲ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಬಡುಕ್ ಹ್ವಾತ್ನೆನೋ ಅದ್ಕೆ ಇಲ್ ಬಳಿತ ಅಂತಿಲ್ಯ?ಈ ಮೊದ್ಲಿಂದಾರೂ ಹೇಳ್ಲಿ ಈ ಎರಡನೆದ್ ಹಿತ್ಲ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಬಡು ಅಪವಾದ ,ಅದ್ ನಮಗ್ ಬ್ಯಾಡ.ಅದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಬರ್ದೆ ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ಹ್ವಾಪುದ್ ಸರಿ ಇಪ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದೆಳಿ ,ಡೈಲಿ ಚೂರ್ ಚೂರೇ ತಕಂಬುಕ್ ಶುರು ಮಾಡುದ್.ನೀವೂ ಚೂರ್ ಚೂರೇ ತಕಂಬುಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಚೂರೂ ಉಳಸ್ದಿದ್ದಷ್ಟ್ ಕುಡುಕ್ ಶುರು ಮಾಡದ್ದೂ ಹೀಂಗೇ ಅಲ್ದಾ?ಹೌದ್ ,ನಾನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಗ್ ಕೂಕ ಕುಡುವತಿಗ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿರಿ,ನೆನ್ಪಿತ್ ನಂಗೆ.
ಮಾವ ಮತ್ತೊಂದ್ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ,ನಾನ್ ಕುಡುದ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ ಹೆಂಡತಿಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತಿತ್.ಅತ್ತಿಗ್ ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.ಹೋದ್ಸಲ ಬಂದಲ್ ಚಿಮುಣಿ ಮಾಡುಕ್ ಅಂದೇಳಿ ಬಾಟಲಿ ಹುಡುಕುವತಿಗೆ ನಾನ್ ಕುಡ್ದ್ ಇಟ್ಟದ್ ಒಂದ್ ರಾಶಿ ಬಾಟಲಿ ಸಿಗ್ತ್.ಬಾಟಲ್ ಸಿಕ್ರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ,ಅತ್ತಿ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಬೈಯ್ಯುಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ರ್ ಮಾವ.ಯಾರಿಗ್ ಅಂತ್ರಿ ನಂಗಲ್ಲ.ನಿಮ್ಗೆ.”ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ್ರೂ ಅವ್ರ್ ಚಾಳಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ.ಮಗಳ್ ಮನಿ ,ಅಳಿಯ ಎಂತ ಅಂದ್ಕಂತ ಅಂದೇಳಿಯೂ ಇಲ್ಲ.ಇಲ್ಲ್ ಬಂದಲ್ಲೂ ಕುಡದ್ ಕುಡದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಹೋಯಿರಲ ಅವ್ರ್ ಗ್ಯಂಡಿ ಕಿಚ್ ಹಿಡುಕೆ‌.ಅದ್,ಇದ್ ಒಂದೂ ಉಳಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗ್ ಎಂತ ಮಾಡುದ್ ಅಂದೆಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾವ.ಅದ್ಕೆ ನಾನು “ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅತ್ಯ ಪಾಪ ಏನೊ ಬೇಜಾರಿಗ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಕುಡಿತ್ರ್ ಅಷ್ಟೆ.ಕಟ್ಕಂಡ್ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ತ್ ಚಟ ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಡ್ ಅಂದ್ರ್ ಬಿಡುಕ್ ಆತ್ತಾ?” ಅಂದೆ .ಅದ್ಕೆ ಅವ್ರ್ ” ಯಾಕ್ ಕುಡಿದೆ ಇಪ್ಕಾತಿಲ್ಲ.ಈಗ ನೀವ್ ಕುಡಿದೆ ಅಯ್ಕಂತಿಲ್ಯ.ನಿಮಗ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಕಂಬಗ್ ಆತಿಲ್ಲ ಎಂತಕೆ?ಅವ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಕುಡಿಕ್ ಅಂಬಗಾಪುದ್ ಎಂತಕೆ?” ಎಲ್ಲ ಸಾವಾಸ್ ದೋಷ” ಮನಿಗ್ ಹ್ವಾರ್ಮೆಲೆ ಮಾಡ್ತಿ ತಡಿ” ಅಂದ್ರ್ .ಮನಿಗ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಮಾಡ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ನಾನ್ ಕೇಂತೂ ಇಲ್ಲ.ನೀವ್ ಹೇಳುದೂ ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಿ ಮಾವ.ಅತ್ತಿ ನಿಮಗ್ ಬೈಯ್ಯುವತಿಗೆ ನನ್ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಟ್ಟಗ್ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಗುರಾಯಸ್ರಾ ಇದ್ದಿದಳ್ ಅಂದ್ರೆ,ಯಬ್ವಾ ಅದ್ ಕಾಂಬುದಲ್ಲ ಮಾವ.ಮಾವ ಐ ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸ್ಸಾರಿ ಮಾವ‌.ಈಗ ಕಾಣಿ ನಾನ್ ಕುಡಿತೆ ಅಂದೆಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗ್ ಗೊತ್ತಾರೆ.ನಾಳಿಗ್ ಜನ ” ಏ ನಿಂಗ್ ವಿಷ್ಯ ಗೊತಿತಾ ? ಅವ್ರ್ ಅಳಿಯ ಇದ್ನಲ ಅವನೂ ಎಣ್ಣಿ ಕುಡಿತ ಅಂಬ್ರ್ ಮಾವಂಗ್ ಲಗ್ತ್ ಆದ್ ಅಳಿಯನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ “ಅಂದೆಳಿ ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಯ? ಅಲ್ಲು ಅವ್ರ್ ನಿಮ್ ಅಳಿಯ ಅಂದೇಳಿ ಮಾತಾಡತ್ರ್ ಹೊರತು ನನ್ ಹೆಸ್ರ್ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ.ಹಾಂಗಾಯ್ ಇದ್ ನನ್ ಮರ್ಯಾದಿಕಿಂತ ನನ್ ಮಾವನಾದ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ದಾ ಮಾವ.ಅದ್ಕೆ ಗುಟ್ಟ್ ಗುಟ್ಟಾಯೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂದೇಳಿ ನಾನ್ ಸುಮ್ನ್ ಅಯ್ಕಂಡೆ.ಮಾವ ನಂಗೆ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಮುಖ್ಯ ಮಾವ.ಅದ್ಕೆ ಮಾವ ನಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಹ್ವಾರು ನಿಮ್ ಬಗ್ಗ್ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡುದ್.ನನ್ ಮಾವ ಹಾಂಗೆ ನನ್ ಮಾವ ಹೀಂಗೆ ಅಂದೇಳಿ.ಏಗಳೂ ನಾನ್ ನೀವ್ ಅತ್ತಿ ಹತ್ರ ಹಿಡಿಸೂಡಿಯಗೆ ಬಡ್ಗಿ ತಿಂಬುದಾಯ್ಲಿ,ಅವ್ರ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಪಾತ್ರ ತೊಳ್ಸುದಾಯ್ಲಿ,ನಿಮಗ್ ಬಾಯಿಗ್ ಬಂದಂಗ್ ಬೈಯ್ಯು ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ಲಿ ಯಾರ್ ಹತ್ರವೂ ಹೇಳ್ಲಿಲ್ಲ.ನಿಮ್ ಅಳಿಯನಾಯ್ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ ಮರ್ಯಾದಿ ಕಾಪಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಮಾವ.ಯಾರ್ ಎಷ್ಟೆ ಕಾಪಾಡ್ರೂ ನಮ್ ನಮ್ ಮರ್ಯಾದಿ ನಮ್ ನಮ್ ಕೈಯಗೇ ಇಪ್ಪುದ್.ಈ ಮರ್ಯಾದಿ ಅಂಬುದೇ ಹಾಂಗೆ ಮಾವ,ನಮ್ ಚಡ್ಡಿ ಕಂಡಂಗೆ.ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಕಂಬುದ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ ಕೈಯಗಿಪ್ಪುದ್.ಆರ್ರೆ ಅದನ್ ಎಳುದ್ ಮಾತ್ರ, ಯಾರ್ ಬೇಕಾರೂ ಎಳಿಲಕ್.ಹ್ಯ ಹ್ಯ ಹ್ಯ……ಅಯ್ಯೊ ದೇವ.
ಮಾವ ಬರೀತಾ ಹ್ವಾರ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಇತ್,ಈ ಇಂಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೆಟ್ರಗ್ ಹಿಡ್ಸುದಿಲ್ಲ.ಮತ್ತೆ ಕೆಲವ್ ವಿಚಾರ್ ಇಲ್ ಬರುದ್ ಅಷ್ಟ್ ಸೇಫೂ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಿ ,ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಾನ್ ನೀವ್ ಅಲ್ಲ್ ಹಾಡಿ ಮನಿ ಹಿತ್ಲ್ ಬಾಗ್ಲ್ ಬಡ್ದ್ ಬಡಗಿ ತಿಂದದ್,ಎಣ್ಣಿ ಕುಡ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಗ್ ಮನಿಕಂಡಲ್ ಫೋಲಿಸ್ ಸಮಾ ಬಡ್ಗಿ ಹಾಕಿ ತಂದ್ ಮನಿಗ್ ಬಿಟ್ಟದ್,ಕನಸಗ್ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ಬಂತ್ ಅಂದೇಳಿ ಇದ್ದದ್ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಾ ಓಸಿಗ್ ಹಾಕಿ ಬರ್ಬಾದ್ ಆದ್,ಕೋಳಿ ಪಡಿಯಗೆ ದುಡ್ಡ್ ಕಳ್ಕ ಊರ್ ತುಂಬಾ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕಂಡದ್ ಇದ್ರ್ ಬಗ್ಗ ಎಲ್ಲಾ ಬರುದ್ ಕಡಿಕ್ ಲೆಟ್ರ್ ಅತ್ತಿ ಕೈಯಿಗ್ ಸೇರುದ್ ಕಡಿಕ್ ನೀಂವ್ ಚಂಯ್ಕ್ ಆಪುದ್ ಇದೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ.ಅದ್ಕೆ ಈ ಲೆಟ್ಟರ್ ನಲ್ ನಾನ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗಸ್ರ್ ಸಾವಾಸ ಮಾಡದಾಯ್ಲಿ ,ಅವ್ರ್ ಹತ್ರ ಬಡಗಿ ತಿಂದದಾಯ್ಲಿ ಎಂತ ಬರುದಿಲ್ಲ.ನಂಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ಷೇಮ ಮುಖ್ಯ ಮಾವ‌.ಪರ್ಸನಲ್ ಎಂತದೇ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೂ ನಾಡ್ದಿಗ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಾರಗ್ ಕೂಕ ಮಾತಾಡುವ.ಜಾಗ್ರತಿ ಮಾಡಿ .ಅತ್ತಿ ಹೇಳದ್ ಮಾತ್ ಕೇಣಿ.ಬರ್ದೆ ಬಡಗಿ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಕಾ.ಮತ್ತೆ ಹಾಂ ಹಂಬಲೆ ಹೋಯ್ತ್ ಕಾಣಿ.ಮಾವ ನಮ್ ಪಕ್ಕದಮನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಾರಿ ಕೇಂತಿತಪ.ಹಾಂ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ ಅರೋಗ್ಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಕಂಡ್ಕಣಿ ಮಾವ.ದಾರಿ ದೂರವಿದ್ದರೂ ಪ್ರೀತಿ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿ.ಬಾರು ದೂರವಿದ್ದರೂ ಎಣ್ಣೆ ಹತ್ತಿರವಿರಲಿ.
ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಳಿಯ ಅಲ್ಲ ಮಗಳ್ ಗಂಡ.
ಟೈಗರ್ ಶೀನ

ಮುಂದಿನ ಅಂಕಣ ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ..